ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12709 ) งานลำพูน ( 367 ) งานเชียงราย ( 204 ) งานลำปาง ( 148 ) งานอื่นๆ ( 968 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท นิปปอนเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 60
1.ขับรถรับ-ส่งเอกสารและสินค้าภายในนิคมฯ ลำพูน 2.ขับรถรับ-ส่งเอกสารและสินค้า ลำพูน-เชียงใหม่-ลำพูน 3.ยกสินค้าและดูแลสินค้าของลูกค้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง 4.ตรวจเช็คจำนวนสินค้าให้..
 บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 60
1. รับผิดชอบการวางแผนจัดการ ติดตาม และตรวจสอบกระบวนการผลิต 2. ติดต่อประสานงานด้านคุณภาพกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Supplier 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 4. รับข้อร้องเรียนปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นภายในบร..
 เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 60
1.รับสินค้าจากขนส่ง เช็คน้ำหนักอีกรอบ ตามเอกสารที่ส่งมาจากสำนักงานใหญ่ 2.รับออเดอร์ลูกค้า, จัดออเดอร์ลูกค้า 3.จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน, ขายหน้าร้าน, บริการลูกค้า 4.เติมสินค้าและจัดเรียงสินค้าให้เป็นร..
 เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 60
1.ทำบัญชีรับ-จ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 2.จัดทำบัญชีวัสดุ-ทะเบียนครุภัณฑ์ ปิดงบบัญชี ณ สิ้นเดือน..
 เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 60
ขับรถขนส่งชิ้นส่วนหมู โดยใช้รถห้องเย็นไปส่งแต่ละสาขา
 บริษัท รวมชัย เบฟเวอร์เรจส์ จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 60
• บันทึกข้อมูลและสรุปรายงานการตรวจสอบคุณภาพประจำวัน • รายงานผลผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และติดตาม สรุปผล • ตรวจสอบคุณภาพงานใน Line ตามจุดต่างๆ ที่กำหนด และบันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์ม • ตรว..
 บริษัท รวมชัย เบฟเวอร์เรจส์ จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 60
• จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ • จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม • ทำใบสำคัญรับ – จ่ายได้ • ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีพร้อมจัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย • ติดต่องานกับลูกค้า / ลูกหนี้ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 60
ดูแลและออกแบบเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ ปรับปรุงแก้ไข อัพเดตข้อมูล กิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆของบริษัท..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 60
งานช่างทุกอย่างในโรงงาน
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 60
- Provide initial assistance for Salary structure and carrier path - Implement HR knowledge to lead team and organize - Provide initial assistance to team for implement KPIs and Competency - Manage..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 เม.ย. 60
Production Engineer Manager
 ขนมบ้านอาจารย์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 8,001 - 9,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
ขายสินค้าภายในร้าน เช็คสินค้าเหลือในแต่ละวัน ดูแลความสะอาดร้าน
 ขนมบ้านอาจารย์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
ขายสินค้าภายในร้าน เช็คยอดสินค้าคงเหลือ ดูแลความสะอาดร้าน
 Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
ลักษณะงาน • ประกอบและติดตั้ง ตามงานที่ ไดรับมอบหมาย
 Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
• สามารถแปลจากภาษาพูด • แปลภาษาพูดไทย-ฝรั่งเศส • แปลภาษาพูดฝรั่งเศส-ไทย..
 Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
Responsibilities • Sell company’s products by introducing, promoting to prospect customers in responsible areas in order to achieve individual sales target. • Expand business opportunities by openi..
 ขนมบ้านอาจารย์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
* ดูแลควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย * ดูแลระบบเอกสารในการผลิต * ดูแลพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย * ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ * จัดสรรคนให้เข้ากับงานได้ * ทำงานกับคนหมู่มา..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
- ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม กำหนดแนวทางในการผลิต - สนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตโดยใช้ทักษะและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม - วิเคราะห์และสรุปข้อมูลปัญหาในเชิงเทคนิคใหักับหัวหน้างานและส่วนที่เกี่ยวข้อ..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
- ตรวจบันทึกรายการรับจ่าย ของทางโรงงานในโปรแกรมบันทึกบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการรับจ่าย และการเบิกใช้วัสดุภัณฑ์ - ติดตามข้อมูลการบันทึกการเบิกจ่าย วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของทางโรงงาน - ..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
- บริหารและควบคุมงานด้านบริหารงานและการจัดการทั่วไป (ดูแลแม่บ้าน, คนสวน, และสภาพแวดล้อมต่างๆ ในพื้นที่โรงงานให้มีความเรียบร้อย) - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการด้วยความเรียบร้อย..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์