งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
20 ก.พ. 58
จังหวัดเชียงใหม่ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา
19 ก.พ. 58
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ (ขยายเวลาการรับสมัคร)
19 ก.พ. 58
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
18 ก.พ. 58
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 รับสมัครตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 (บรรจุ จ.แพร่)
18 ก.พ. 58
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน
18 ก.พ. 58
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
18 ก.พ. 58
ศูนย์ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา
18 ก.พ. 58
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัคร 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา
17 ก.พ. 58
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
17 ก.พ. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รับสมัคร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
16 ก.พ. 58
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รับสมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย 43 อัตรา
16 ก.พ. 58
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 รับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
16 ก.พ. 58
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
16 ก.พ. 58
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง บัญชีการเงิน
16 ก.พ. 58
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร 8 ตำแหน่ง 31 อัตรา
15 ก.พ. 58
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
15 ก.พ. 58
โรงพยาบาลเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้
13 ก.พ. 58
โรงพยาบาลพญาเม็งราย รับสมัครตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
13 ก.พ. 58
มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
13 ก.พ. 58
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ เชียงใหม่ รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย