งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
25 ก.ย. 60
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช. รับสมัคร 2 ตำแหน่ง
22 ก.ย. 60
คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. รับสมัครอาจารย์
22 ก.ย. 60
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
22 ก.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด
18 ก.ย. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานวิเคราะห์สนับสนุน 5 อัตรา
18 ก.ย. 60
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฎิบัติงาน 6 อัตรา
18 ก.ย. 60
คณะการสื่อสารมวลชน มช. รับสมัคร พนักงานด้านโสตทัศนูปกรณ์
13 ก.ย. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัคร 52 อัตรา
13 ก.ย. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานบริการทั่วไป
11 ก.ย. 60
คณะเทคนิคการแพทย์ มช.รับสมัครตำแหน่งพนักงานช่าง ครั้งที่ 2
10 ก.ย. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานการเงิน
7 ก.ย. 60
คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7 ก.ย. 60
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ
5 ก.ย. 60
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มช. รับสมัคร พนักงานบริการทั่วไป
5 ก.ย. 60
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1 ก.ย. 60
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร นิติกร
30 ส.ค. 60
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร นักเวชสถิติ 5 อัตรา
25 ส.ค. 60
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานการเงินและบัญชี
25 ส.ค. 60
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.แม่โจ้ รับสมัคร พนักงานบริหารงานทั่วไป
23 ส.ค. 60
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มช. รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 2 อัตรา