งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
3 พ.ย. 60
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัครตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน(ด้านวิจัยและบริการวิชาการวารสารวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
3 พ.ย. 60
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) รับพนักงานปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
3 พ.ย. 60
คณะการสื่อสารมวลชน รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านพัฒนาคุIภาพนักศึกษา)
3 พ.ย. 60
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มช. (ทำงานสมุทรสาคร) รับสมัครตำแหน่งปฏิบัติงานตำแหน่งการเงินและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2 พ.ย. 60
คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน
1 พ.ย. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา
31 ต.ค. 60
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
27 ต.ค. 60
คณะมนุษยศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
20 ต.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
20 ต.ค. 60
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. รับสมัคร พนักงานบัญชีและพัสดุ
20 ต.ค. 60
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร 10 อัตรา
18 ต.ค. 60
รับสมัครนักการภารโรง
18 ต.ค. 60
สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ตรวจ/รับน้ำนมดิบ จำนวน 1 อัตรา
17 ต.ค. 60
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ รับสมัคร 2 ตำแหน่ง
16 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา
13 ต.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ มช. รับสมัครพนักงาน ด้านงานนโยบายและแผน
12 ต.ค. 60
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัคร 10 อัตรา
11 ต.ค. 60
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครพนักงานจัดการทรัพย์สิทางปัญญา จำนวน 2 อัตรา
10 ต.ค. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครพนักงานขับรถ 20 อัตรา
9 ต.ค. 60
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับสมัคร 24 อัตรา