งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
18 ต.ค. 60
สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ตรวจ/รับน้ำนมดิบ จำนวน 1 อัตรา
17 ต.ค. 60
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ รับสมัคร 2 ตำแหน่ง
16 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา
13 ต.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ มช. รับสมัครพนักงาน ด้านงานนโยบายและแผน
12 ต.ค. 60
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัคร 10 อัตรา
11 ต.ค. 60
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครพนักงานจัดการทรัพย์สิทางปัญญา จำนวน 2 อัตรา
10 ต.ค. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครพนักงานขับรถ 20 อัตรา
9 ต.ค. 60
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับสมัคร 24 อัตรา
9 ต.ค. 60
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอบน
5 ต.ค. 60
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
4 ต.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 ต.ค. 60
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
29 ก.ย. 60
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 178 อัตรา
27 ก.ย. 60
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง รับสมัคร 78 อัตรา
25 ก.ย. 60
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช. รับสมัคร 2 ตำแหน่ง
22 ก.ย. 60
คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. รับสมัครอาจารย์
22 ก.ย. 60
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
22 ก.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด
18 ก.ย. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานวิเคราะห์สนับสนุน 5 อัตรา
18 ก.ย. 60
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฎิบัติงาน 6 อัตรา